Huisregels The BOX:

Toepasselijkheid
1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in The BOX.
Het deurbeleid geeft informatie over toegangseisen die gelden voor The BOX.

Algemeen
 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van The BOX aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

In The BOX:
3. Het is verboden in The BOX te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.
4. Het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
5. Het is verboden in staat van dronkenschap The BOX  te betreden of in The BOX aanwezig te zijn.
6. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
7. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen.
8. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
9. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van The BOX  is niet toegestaan.
10. Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in The BOX en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van The BOX.
11. The BOX is gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te projecteren op de schermen binnen The BOX. Bovendien is The BOX gerechtigd om deze opnamen beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners.
12. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.
13. The BOX schenkt alleen alcohol aan personen boven 18 jaar. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die dit verbod overtreden worden verwijderd.

Calamiteiten
14. Een ieder die zich in The BOX bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
15. De directie van The BOX is gerechtigd om The BOX te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Beveiliging
16. De (camera)systemen in The BOX registreren 24 uur per dag. De directie van The BOX stelt op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

Geen schadevergoeding
17. Het bezoeken van The BOX geschiedt geheel op eigen risico. The BOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. The BOX  is er niet voor verantwoordelijk wanneer de externe organisator besluit om een evenement af te gelasten.
De kosten van entreetickets welke via de locatie-website zijn aangeschaft worden binnen 2 weken geretourneerd exclusief de administratiekosten.
18. Bij vermissing van persoonlijke eigendommen uit een locker, vergoedt The BOX maximaal € 50,- per jas of tas na aangifte bij de politie. Politie zal op zijn beurt dmv camerabeelden de dader trachten te achterhalen en de zaak in onderzoek nemen. Middels het backoffice-systeem van de lockers kan achterhaalt worden of een locker wel gesloten is door de klant, indien een locker niet juist gesloten blijkt kan er geen sprake zijn op de vergoeding.

Ontzegging toegang, verwijdering en boete
18. De door de directie van The BOX aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit The BOX te verwijderen. Deze personen zijn bovendien aan de The BOX een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van The BOX op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd voor onbepaalde tijd. De duur van het toegangsverbod is afhankelijk van de ernst van de overtreding.
19. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van The BOX aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Persoonsgegevens
20. The BOX verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijziging
21. The BOX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van The BOX te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Klachtenregeling
22. Bezoekers die ten aanzien van de handhaving van de huisregels en  of de uitvoering van het toegangsbeleid klachten hebben, kunnen deze doorsturen naar info@the-box.events